Användarvillkor

Policy avseende integritet och marknadsföring

 • Allmänt
 • Personuppgiftsansvarig
 • När behandlar vi dina personuppgifter?
 • Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
 • Varför behandlar vi uppgifter om dig?
 • De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
 • Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
 • Profilering
 • Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
 • Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
 • Ändring av integritetspolicy
 • Skyddet av dina personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Cookies
 • Kontaktinformation

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Relode AB, org nr. 559003-3147. Kastanjeallén 1, 302 32 Halmstad, e-mail: info@relode.se. (”Relode AB”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Relode AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Relode AB, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för Internetabonnemang från Sverige.Net (”Abonnent”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Relode AB är personuppgiftsansvarig för Relode AB behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Relode AB är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Relode AB konton.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Relode AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Relode AB webbplats, använder dig av Relode AB support, besöker Relode AB webbplats eller ett event som Relode AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Relode AB. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Relode AB och för att Relode AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Relode AB

De personuppgifter Relode AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Relode AB webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Relode AB

Relode AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Relode AB dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Relode AB och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Relode AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Abonnent, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Abonnent, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Relode AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Relode AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Relode AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla supportFullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)·         Namn, adress, telefonnummer samt e-post·         Geografisk information
·         IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Relode AB till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagenRättslig förpliktelse·         Namn, adress, telefonnummer samt e-post·         Geografisk information
·         IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Relode AB och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMSIntresseavvägning·         Namn, adress, telefonnummer samt e-post·         Geografisk information
·         IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Relode AB, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst